เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ระบบการเรียนรู้ระยะไกลของโรงงานอัจฉริยะ (Educational Smart Factory Platform) ถูกออกแบบให้บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและสามารถลงมือปฏิบัติได้ทันที โดยระบบเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรส่วนกลางจากระยะไกล (Teleoperation) ผ่านอินเตอร์เน็ตพร้อมกันจำนวนหลายคนได้

การออกแบบระบบที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะช่วยลดการลงทุนการติดตั้งหน่วยสาธิตและยังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับคนที่ขาดโอกาสหรือทรัพยกรได้อีกด้วย

*หน่วยสาธิตถูกติดตั้งอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

หน่วยงานที่พัฒนา

Send a Message