เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ระบบการเรียนรู้ระยะไกลของโรงงานอัจฉริยะ (Educational Smart Factory Platform) ถูกออกแบบให้บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สามารถลงมือปฏิบัติได้ทันที ระบบเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรส่วนกลาง (Resource Sharing) และควบคุมจากระยะไกล (Teleoperation) ผ่านอินเตอร์เน็ตพร้อมกันจำนวนหลายคนได้ ระบบที่มีการพัฒนาและเปิดใช้งานแล้ว ได้แก่ Product Customization สำหรับสาธิตระบบบรรจุสินค้าที่ปรับเปลี่ยนการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน และ TeleSorting System สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในสายพานลำเลียงการคัดแยกสิ่งของ

การออกแบบระบบข้างต้นส่งผลให้ช่วยลดการลงทุนการติดตั้งหน่วยสาธิตและยังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับคนที่ขาดโอกาสหรือทรัพยกรได้อีกด้วย

*หน่วยสาธิตถูกติดตั้งอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

หน่วยงานที่พัฒนา

Send a Message