ระบบจัดเรียงของระยะไกลระบบที่ 1
TeleSorting System – F1

ระบบจัดเรียงของระยะไกลระบบที่ 1 เป็นหน่วยสาธิตระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม เรียนรู้โปรแกรมและฝึกฝนทักษะได้จากระยะไกล โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องจักรเป็นของตัวเอง

การทำงานของระบบเริ่มจากชิ้นงาน (Item) จะถูกป้อนเข้าสู่จุด Input บนสายพานเส้นหลัก (ตรงกลาง) จากนั้นกล้องตรวจจับสี (Vision System) จะทำหน้าที่ตรวจสีชิ้นงานและเก็บค่าสีของชิ้นงานเอาไว้ในระบบระหว่างนี้ชิ้นงานจะเคลื่อนผ่าน Station เพื่อทำการคัดแยกชิ้นงาน จากนั้นเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งออกไปยังจุด Output ชิ้นงานรวมกันและวนกลับมาเข้าสู่จุด Input อีกครั้ง

ในระบบจัดเรียงของระยะไกล ระบบการทำงานแบ่งออกเป็น 10 ส่วน (Station) แต่ละ Station จะมี Sensor สำหรับตรวจจับชิ้นงานและ Actuator สำหรับผลักชิ้นงาน (Pneumatic Actuator) อย่างละ 1 ตัว

ผู้ใช้งานสามารถเลือกสั่งงานอุปกรณ์ขับเคลื่อนจาก Station ใดก็ได้ เพื่อผลักชิ้นงานลงไปยังสายพานด้านล่าง เสมือนว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการคัดแยกสินค้า

รูปที่ 1 แสดง Input/Output ของระบบจัดเรียงของระยะไกลระบบที่ 1
 • Input: ในที่นี้จะเป็นในส่วนของ Sensor ทั้ง 10 ตัว ตามวงกลมหมายเลขสีเหลืองในรูปที่ 1 โดยจะทำการส่งค่าของสีของชิ้นงานบนสายพานกลับไปให้ผู้ใช้งาน
 • Output: ในที่นี้จะเป็นในส่วนของ Actuator ที่จะถูกสั่งการให้ผลักหรือดันกลับ โดยตัว Actuator จะทั้งหมด 9 ตัว ตามวงกลมหมายเลขสีขาวในรูปที่ 1

ระบบจัดเรียงของระยะไกลระบบที่ 2
TeleSorting System – F2

ระบบจัดเรียงของระยะไกลระบบที่ 2 เป็นระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม เรียนรู้โปรแกรมและฝึกฝนทักษะได้จากระยะไกล โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องจักรเป็นของตัวเอง

การทำงานของระบบเริ่มจาก PLC ต่อสายไปยัง INPUT/OUTPUT (IO) ที่อยู่หน้าเครื่อง ทำการเสียบสายเข้ากับอุปกรณ์ ขาเข้า Input ต่อเข้า Sensor หรือ Switch ขาออก Output ต่อเข้า หลอดไฟ หรืออื่นๆ สามารถประยุกต์ต่อใช้งานได้หลากหลาย

รูปที่ 2 แสดง Input/Output ของระบบจัดเรียงของระยะไกลระบบที่ 2
 • Input: ในที่นี้จะเป็นในส่วนของหลอดไฟทั้ง 16 ดวง ตามวงกลมหมายเลขสีเหลืองในรูปที่ 2 ที่จะแสดงการเปิด-ปิด ตาม Port ที่ผู้ใช้งานได้สั่งไป
 • Output: ในที่นี้จะเป็นการสั่งการเพื่อเปิด-ปิดหลอดไฟผ่าน Port ทั้ง 16 Port ตามวงกลมหมายเลขสีขาวในรูปที่ 2

ระบบจัดเรียงของระยะไกลระบบที่ 3
TeleSorting System – F3

ระบบจัดเรียงของระยะไกลระบบที่ 3 เป็นระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำลองการทำงานของระบบอัตโนมัติในการลำเลียงวัตถุ (Item) ร่วมกับแขนกล (Robotics Arm)

การทำงานของระบบเริ่มจากชิ้นงาน (Item) จะถูกป้อนเข้าสู่สายพานเส้นหลัก (ตรงกลาง) ด้วยแขนกล จากนั้นเมื่อ Proximity Sensor ตรวจจับเจอวัตถุที่เข้ามาในสายพานระบบจะทำการสั่งการ Actuator เพื่อคัดแยกวัตถุ จากนั้นวัตถุที่ถูกคัดแยกออกจะถูกหยิบไปยังจุดรวมอีกครั้ง เพื่อให้แขนกลหยิบจับและวนกลับมาเข้าสู่จุด Input อีกครั้ง

รูปที่ 3 แสดง Input/Output ของระบบจัดเรียงของระยะไกลระบบที่ 3
 • Input: ในที่นี้จะเป็นในส่วนของ Proximity Sensor ทั้ง 6 ตัว ตามวงกลมหมายเลขสีเหลืองใน ซึ่งจะส่งค่าสถานะการตรวจจับวัตถุของ Sensor
 • Output: ในที่นี้จะเป็นในส่วนของ Actuator ที่จะถูกสั่งการให้ผลักหรือดันกลับ โดยตัว Actuator จะทั้งหมด 6 ตัว ตามวงกลมหมายเลขสีขาวในรูปที่ 3

MQTT

การรับข้อมูล Sensor Information

อ่านข้อมูล Sensor ที่ได้จากระบบจัดเรียงของระยะไกล โดย Subscribe จาก Topic ตามนี้

Topic:

tss/<tts_id>/sensor/<sensor_id>
 • <tts_id> คือ หมายเลขของระบบที่เราต้องการเลือกรับข้อมูล เช่น ถ้าเลือกระบบที่ 1 ให้ใส่หมายเลข 1 เป็นต้น
 • <sensor_id> คือ หมายเลขของ sensor ของระบบที่เลือก โดยอิงตามหมายเลขจากรูปของระบบที่เลือก
การส่งข้อมูล TeleSorting System Actuator Control

ทำการส่งข้อมูลเพื่อสั่งการ Actuator หรือ Input ของระบบจัดเรียงของระยะไกล โดย Public จาก Topic และ Payload Format ดังนี้

Topic:

tss/<tts_id>/rpc/request/<request_id>
 • <tts_id> คือ หมายเลขของระบบที่เราต้องการเลือกรับข้อมูล เช่น ถ้าเลือกระบบที่ 1 ให้ใส่หมายเลข 1 เป็นต้น
 • <request_id> คือ หมายเลขจำนวนเต็มบวกใดๆก็ได้ เพื่อใช้เป็นหมายเลขบ่งบอกอันดับการทำงานของคำสั่งที่เราส่งไป

Payload (JSON Format):

{"cmd":"ACTUATOR","param":[<actuator_id>, <action>]}
 • <actuator_id> คือ หมายเลขของ sensor ของระบบที่เลือกที่เราต้องการสั่งการ โดยอิงตามหมายเลขจากแผนภาพ Input/Output ของระบบจัดเรียงของระยะไกลทั้งสามระบบ
 • <action> คือ คำสั่งที่จะใช้สั่ง Input ของระบบ ได้แก่
  • 0 : สั่งให้ Actuator ดึงก้านกระบอกลมกลับ/ ปิดไฟ
  • 1 : สั่งให้ Actuator ดันก้านกระบอกลมออก/ เปิดไฟ
Send a Message