สรุปข้อมูลเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันจาก Version 1.1.0 เป็น 1.2.0 มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการแข่งขัน

แก้ไข

ข้อ 2 คณะกรรมการคัดเลือกทีมเข้าแข่งขันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

เงินรางวัล

แก้ไข

เปลี่ยนชื่อหัวข้อ 

  • เงินรางวัลสำหรับลำดับที่ 1 ถึง 10 
  • รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน

ระยะที่ 1 การรับสมัคร (รอบคัดเลือก)

แก้ไข

ข้อ 1 ผู้เข้าแข่งขันส่งข้อเสนอการออกแบบโรงงานอัจฉริยะด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) โดยต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการรับคำสั่งผลิตงาน กระบวนการผลิตหรือบรรจุชิ้นงาน จนถึงขั้นตอนการส่งออกจากโรงงาน และมีส่วนรายงานผลการทำงานของระบบ

ข้อ 4 การออกแบบโรงงานอัจฉริยะด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) สามารถใช้/พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมจากที่กติกากำหนดได้ เช่น ใช้อุปกรณ์ Head-mounted Display (VR Headset), Could Service, หรือ Web Application เป็นต้น

ข้อ 7 คณะกรรมการลงคะแนนด้วยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกจากทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน

เพิ่ม

  • หมายเหตุ
  • เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรอบคัดเลือก

ระยะที่ 2 การอบรม

แก้ไข

ข้อ 1 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะต้องส่งตัวแทนไม่เกิน 2 คน/ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมจำลองกาiทำงาน (Simulation)และ TeleSorting System ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และสมาชิกในทีมท่านอื่นสามารถเข้ารบการอบรมในรูปแบบออนไลน์

ข้อ 2 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) และ TeleSorting System

ข้อ 3 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการทำแบบประเมินเกี่ยวกับการอบรมการออกแบบและพัฒนาระบบด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน

(Simulation) และ TeleSorting System หลังจบการอบรม

ข้อ 4 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับ API, Dashboard, Livestreaming, และคู่มือการใช้งาน TeleSorting System

ข้อ 5 หลังจบการอบรมทีมที่ได้รับคัดเลือกสามารถลงทะเบียนเลือกช่วงเวลาการใช้งาน TeleSorting System สำหรับการพัฒนาผลงานในระยะที่ 3

ระยะที่ 3 การออกแบบและพัฒนาผลงาน

แก้ไข

ข้อ 4 เปลี่ยนเป็นหมายเหตุ

ระยะที่ 4 การเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศ)

แก้ไข

ข้อ 1 ทีมที่ได้รับคัดเลือกนำเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองที่ใช้ในการนำเสนอผลงานติดตั้ง ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9

ข้อ 3 ทีมที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการด้วยตนเองพร้อมกับสื่อประกอบการนำเสนอและสาธิตการทำงานจริงของผลงานต่อคณะกรรมการ โดยมีระยะเวลานำเสนอผลงานไม่เกิน 30 นาที

ข้อ 4 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันด้วยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินเงินรางวัลสำหรับลำดับที่1 ถึง 10 (รอบชิงชนะเลิศ)และเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน(รอบชิงชนะเลิศ) อภิปรายสรุปผลร่วมกันในคณะกรรมการ และมอบรางวัล

นำออก

  • ข้อกำหนดการตัดสิน

เพิ่ม

  • เกณฑ์การพิจารณาตัดสินเงินรางวัลสำหรับลำดับที่ 1 ถึง 10 (รอบชิงชนะเลิศ)


  • เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน (รอบชิงชนะเลิศ)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านกติกาการแข่งขันฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

Send a Message