การแข่งขัน Metaverse for Smart Factory Contest 2022 ครั้งนี้ ถือเป็นการแข่งขันที่มีการใช้งานเทคโนโลยีที่มีการเชื่อมโยงระหว่างระบบอัตโนมัติและโลกเสมือนจริงครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและระบบต้นแบบของอุตสาหกรรม 5.0

การแข่งขันนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดในการออกแบบและโปรแกรมการจำลองการทำงานของโรงงานอัจฉริยะร่วมกับระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System) โดยทางผู้จัดการแข่งขันได้เตรียมระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System) ไว้ให้ใช้งาน ประกอบไปด้วย ชุดสายพานการจัดเรียงของ, คู่มือการใช้งาน, API, Dashboard, และ Live Streaming ระบบนี้รองรับให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าถึงข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์จริงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

รางวัล

เงินรางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ 80,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 40,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 20,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ของรางวัล

 1. Microsoft HoloLens2 1 ชุด

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา และไม่จำกัดอายุ
 2. มีความรับผิดชอบ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม สามารถพัฒนาผลงานร่วมกับสมาชิกในทีม และนำเสนอผลงานต่อผู้อื่น หรือคณะกรรมการได้
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลงานได้

ขั้นตอนการแข่งขัน

รอบคัดเลือก

 1. จัดตั้งทีม สมาชิกจำนวน 5 ถึง 10 คน
 2. สมาชิกในทีมร่วมกันเสนอแนวคิดการออกแบบ Smart Factory ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) ที่เชื่อมต่อกับระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System) ที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้
 3. จัดทำ VDO นำเสนอแนวความคิดในการพัฒนาผลงาน
 4. ส่งข้อมูลผลงานเข้าระบบรับสมัคร (Online)
 5. รอฟังผลการตัดสินและประกาศทางเว็บไซต์

รอบชิงชนะเลิศ


 1. รับการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation) และระบบจัดเรียงของระยะไกล (TeleSorting System) ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)
 2. ออกแบบและพัฒนาผลงานตามที่ทีมตนเองเสนอในรอบคัดเลือกภายในระยะเวลา 1 เดือน
 3. นำเสนอและสาธิตผลงานแก่กรรมการเพื่อตัดสินและมอบรางวัล ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9

กำหนดการ

19 พ.ค. - 31 ก.ค. 
 • เปิดรับสมัคร
1 - 8 ส.ค.
 • กรรมการคัดเลือกทีมเข้าแข่งขัน
 • ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
13 - 14 ส.ค. 
 • อบรมการใช้โปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation)
15 ส.ค. - 15 ก.ย.
 • ออกแบบและพัฒนาผลงาน
17 - 18 ก.ย.
 • นำเสนอผลงานและมอบรางวัล
19 - 30 ก.ย.
 • เผยแพร่ผลงาน

หมายเหตุ ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงกติกาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังและจะมีการแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์